pristine-tar data for samtools_0.1.17.orig.tar.bz2