pristine-tar data for samtools_0.1.16.orig.tar.bz2