pristine-tar data for samtools_0.1.18.orig.tar.bz2